Tyczenie obiektów budowlanych

Obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie. Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowania przewidzianego w projekcie położenia wyznaczonych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości. Wytyczeniu w terenie podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowlanych obiektów.

Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie powyższych czynności poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Wytyczenie prostych obiektów budowlanych (dom jednorodzinny) realizowane jest w bardzo szybkich terminach (2-5 dni), bardziej skomplikowane projekty (hale przemysłowe, inwestycje drogowe) wymagają geodezyjnego opracowania projektu, co powoduje wydłużenie czasu realizacji.

Bardzo ważnym i godnym uwagi jest temat niwelacji terenu przed rozpoczęciem budowy.

Decydując się na budowę domu, oczekujemy zrealizowania inwestycji w pięknym otoczeniu i na idealnej działce. Może się jednak okazać, że zanim rozpoczniemy prace budowlane, konieczne będzie odpowiednie przygotowanie działki i wyrównanie terenu. Naturalne spadki ziemi lub inne nierówności, które może posiadać działka, mogą utrudniać w przyszłości satysfakcjonujące wykorzystywanie jej jako miejsca rekreacji, czy urządzenia przydomowego ogródka warzywnego.

Te wszystkie niedoskonałości może zlikwidować lub znacząco ograniczyć właśnie niwelacja terenu działki, czyli prace ziemne, które pozwolą wyrównać teren działki budowlanej i doprowadzić do takiego ukształtowania terenu działki, które będzie zgodne z naszymi oczekiwaniami oraz planami jej wykorzystywania w przyszłości, już po wybudowaniu domu. Niwelacja terenu polega na jego wyrównaniu i jest jedną z podstawowych prac do wykonania, dzięki którym działka budowlana zostanie odpowiednio przygotowana do budowy domu, a w dalszej perspektywie do wykorzystywania także w charakterze naszego zielonego azylu. Profilowanie terenu przyczyni się także do poprawy walorów wizualnych działki. Bardzo często, planując zagospodarowania terenu wokół budynku, mówimy o plantowaniu terenu, które tak naprawdę jest niwelacją działki wokół budynku.

Niwelacja terenu objętego pozwoleniem na budowę jest rozpoczęciem budowy, a wykonanie takiej niwelacji na terenie objętym pozwoleniem, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę jest samowolą budowlaną.

Jakich błędów unikać podczas niwelacji terenu działki?

Częstym błędem występującym na etapie przygotowania inwestycji jest wykonanie niwelacji terenu po opracowaniu mapy do celów projektowych, a przed wykonaniem projektu zagospodarowania działki lub terenu. W takiej sytuacji projektant nie może wykonać projektu zagospodarowania, gdyż nie posiada właściwego podkładu mapowego – mapa do celów projektowych stała się nieaktualna. W takim przypadku konieczna jest powtórzenie prac geodezyjnych, określających aktualne rzędne terenu lub wyznaczając aktualne rzędne, czyli praktycznie wykonując nową mapę do celów projektowych.

Następnym częstym błędem przy wykonaniu niwelacji terenu jest naruszenie istniejących urządzeń melioracyjnych na działce. Wiele obszarów podmiejskich, które obecnie są terenami budowlanymi, stanowiły wcześniej pola uprawne. W celu poprawy warunków wzrostu roślin pola uprawne zostawały zmeliorowane. Po zmianie przeznaczenia tych obszarów, zmianie przeznaczenia działki i dopuszczeniu na niej zabudowy, ważne jest zachowanie istniejących rowów melioracyjnych lub uzgodnione z właściwą instytucją ich przebudowę, przełożenie. Rów melioracyjny na terenie działki jest jej wartością dodaną i może stanowić podstawę do zaprojektowania naszego ogrodu na przykład przez architekta zieleni. Przerwanie rowu lub jego niekontrolowane zasypanie może spowodować zalanie wodami gruntowymi ogrodu, budynku lub nieruchomości sąsiednich. Należy również pamiętać, że przemieszczanie zwałów ziemi w stosunku do granicy działki, nie może spowodować niekontrolowanego spływu wód na działkę sąsiednią, tak więc przed przystąpieniem do faktycznych prac niwelacyjnych podstawą jest wykonanie projektu niwelacji teren, który weźmie pod uwagę wszystkie uwarunkowania działki, wymagania prawne i nasze oczekiwania.