Pomiary i opracowania uwzględniające indywidualne wymogi klienta

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe na zlecenia stron według ich zapotrzebowania. Przykładem takich czynności, które może wykonać geodeta będą:

  • pomiar powierzchni zalesienia lub innej uprawy w danej działce
  • pomiar, opracowanie lub tyczenie dróg, zjazdów, chodników lub placów
  • pomiar i tyczenie sieci podziemnych poprzez uwzględnienie odpowiednich spadków
  • pomiar wysokościowy terenu inaczej niwelacja terenu
  • pomiar objętości mas ziemnych poprzez obliczenie nasypów lub wykopów
  • tyczenie obiektów liniowych np. ogrodzenia, krawężniki itp.
  • pomiar powierzchni użytkowej lokali