Mapy do celów projektowych

Planując inwestycję np. budowę domu jednorodzinnego, zastanawiamy się od czego powinniśmy zacząć nasze działania. Mamy już działkę, która znajduje się na terenach przeznaczonych pod budownictwo, więc czas rozpocząć inwestycję. Jednym z pierwszych kroków jest uzyskanie mapy do celów projektowych. W procesie inwestycyjnym, na różnych jego etapach, korzystamy z czterech głównych rodzajów map. Takimi mapami są: mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna, mapa do celów projektowych, mapa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych.

Jedną z najważniejszych informacji, o której należy wspomnieć już na wstępie, jest to, że mapę do celów projektowych zawsze wykonuje uprawniony geodeta. Opracowana przez geodetę mapa do celów projektowych jest mapą zawierającą wszystkie najważniejsze i aktualne informacje o działce, jej uzbrojeniu i jej konfiguracji. Wszystkie informacje zawarte na mapie są sprawdzone i zweryfikowane przez geodetę na terenie działki, dlatego bardzo często spotkać się możemy się także z pojęciem “aktualna mapa”.

Co to jest mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest bazą dla sporządzenia przez projektanta Projektu Zagospodarowania Działki lub Terenu, czyli wskazania położenia budynku, dojść i dojazdów, miejsc postojowych, terenów zielonych, miejsc segregacji odpadów i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku. Na początku warto podać kilka przepisów prawa, które związane są z mapą do celów projektowych i wykonanym na niej projektem zagospodarowania.

Art. 34, ust. 3, pkt. 1 ustawy Prawo budowlane określa m.in. co zawiera projekt budowlany:

3. Projekt budowlany zawiera:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii, obejmujący:

a) określenie granic działki lub terenu,

b) usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,

c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,

d) układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,

e) informację o obszarze oddziaływania obiektu

Natomiast w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w art. 2, ust. 7a podany został dokładny zakres opracowania geodezyjno-kartograficznego i czynności geodezyjnych, obowiązujących do wykonania w trakcie przygotowania mapy.

Mapa do celów projektowych to opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulę urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji

Tak więc mapa do celów projektowych jest sporządzana przez uprawnionego geodetę w oparciu o mapę zasadniczą i zawiera te same informacje co mapa zasadnicza.

Mapę zasadniczą nieaktualizowaną można zakupić w powiatowym ośrodku dokumentacji, koszt mapy zasadniczej określony jest w przepisach i zależy od skali mapy oraz jej zakresu. Niestety ważność mapy nie jest ustalona, zależy od prac budowlanych wokół naszej działki, związanych ze zmianą np. uzbrojenia terenu lub zabudową okolicznych sąsiadujących działek.

Tak więc mapa, na której opracowujemy projekt zagospodarowania terenu, musi być aktualna, poprzez sprawdzenie jej i zweryfikowanie na terenie działki.

W zależności od celu wykorzystania mapy, skala mapy może być różna. Dla celów projektowych związanych z budową budynków skala mapy wynosi 1:500, dla budowy uzbrojenia terenu 1:1000.

Gdzie uzyskać mapę do celów projektowych?

Pierwsze pytanie związane z mapą do celów projektowych to z pewnością: skąd wziąć mapę do celów projektowych? Mapę tę można uzyskać, zlecając jej wykonanie uprawnionemu geodecie. Po takim zleceniu geodeta zgłasza planowane prace geodezyjne i otrzymuje (odpłatnie) materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego niezbędne do wykonania zlecenia, w tym przypadku mapy do celów projektowych. Geodeta dokonuje niezbędnych pomiarów terenowych na działce i w jej najbliższym otoczeniu. Na bazie otrzymanych materiałów oraz dokonanych pomiarów terenowych opracowuje i wykonuje mapę. Mapa do celów projektowych musi być opatrzona klauzulą, potwierdzającą przyjęcie wyników prac geodezyjnych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Taka mapa opatrzona klauzulą staje się dokumentem, pozwalającym projektantowi przystąpić do opracowywania Projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Etapy realizacji mapy do celów projektowych

Uzyskanie mapy do celów projektowych odbywa się w kilku etapach, które oprócz samego zlecenia geodecie wykonania mapy są w zakresie działań geodety i nie musimy się właściwie interesować.

Te etapy to:

  1. Zlecenie geodecie wykonania mapy z podaniem numeru działki (lub działek) i jej lokalizacji, określeniem niezbędnego zakresu (czy typowy czy zasięgiem obejmujący oddalone sieci) oraz oczywiście z uzgodnieniem ceny za usługę.
  2. Zgłoszenie przez geodetę zamiaru wykonania prac geodezyjnych do wydziału geodezyjnego odpowiedniego ze względu na lokalizację działki starostwa z określeniem materiałów niezbędnych do opracowania mapy.
  3. Dokonanie przez geodetę opłat za udostępniane materiały z zasobów geodezyjno-kartograficznych.
  4. Przekazanie materiałów geodecie przez urząd.
  5. Dokonanie przez geodetę pomiarów terenowych.
  6. Uzyskanie przez geodetę opracowania planistycznego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (jeżeli MPZP obowiązujący w danym terenie).
  7. Opracowanie przez geodetę mapy w oparciu o uzyskane materiały oraz wyniki własnych prac pomiarowych w terenie.
  8. Przyjęcie wyników opracowania do Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego.
  9. Wydrukowanie przez geodetę mapy do celów projektowych (na ogół w 3 egzemplarzach) i opatrzenie je niezbędnymi pieczęciami i podpisem.
  10. Wydanie mapy zlecającemu i rozliczenie finansowe z geodetą.

Jak długo ważna jest mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych nie ma urzędowego terminu ważności rozumianego w sensie określenia czasu, który upłynął od jej sporządzenia np. 6 miesięcy, 1 rok czy 2 lata. Jest to trochę trudny do jednoznacznego porcyjnego omówienia temat. Jak cytowaliśmy powyżej art. 34, ust. 3, pkt. 1 ustawy  z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii,

Wynika z tego, że mapa po prostu ma być aktualna. Jeżeli po wykonaniu mapy dokonaliśmy niwelacji działki, co może być w pewnych okolicznościach samowolą budowlaną, to już w tym momencie nasza mapa staje się nieaktualna, czyli nie może być użyta do opracowania projektu zagospodarowania dlatego, że zawarte w niej treści, dotyczące w tym przypadku ukształtowania terenu, przestały być zgodne z rzeczywistymi warunkami na gruncie. Tak też może się stać po wyburzeniu np. starej drewnianej szopy uwidocznionej na mapie lub w przypadku pojawienia się nieuwidocznionego na mapie elementu uzbrojenia terenu.

Z drugiej zaś strony mapa do celów projektowych może być aktualna po kilku latach od jej sporządzenia, jeżeli w zakresie jej opracowania nie zaszły jakiekolwiek zmiany. Praktycznie jest oczywiście unikać takiej sytuacji, gdyż może się zdarzyć, że organ weryfikujący projekt zagospodarowania działki zakwestionuje jej aktualność (ze względu na odległy czas jej sporządzenia). W takim wypadku organ może zażądać oświadczenia o aktualności przedłożonej mapy przez geodetę. Należy tak planować etapy swojej inwestycji, aby mapa dla celów projektowych, w momencie składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia, nie była starsza niż kilka miesięcy.

W niektórych regionach kraju mapy do celów projektowych nie zawierają ustaleń MPZP, tzn. nie pokazują granic poszczególnych terenów i symboli określających przeznaczenie tych obszarów oraz linii zabudowy, mimo iż Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w rozdziale 6, § 30, ust. 2, pkt. 3 taki obowiązek jest.

Jak czytać mapę do celów projektowych?

Mapę do celów projektowych w pewnym zakresie można odczytać i zrozumieć intuicyjnie, ale jest tam wiele symboli i oznaczeń, których znaczenia nie zawsze możemy się domyślić.

W razie wątpliwości wszystko nam wyjaśni geodeta, który sporządził nam mapę lub projektant, który na podstawie tej mapy będzie opracowywał Projekt Zagospodarowania Działki.

Poniżej przedstawiamy niektóre oznaczenia sieci uzbrojenia terenu

W trakcie opracowania mapy do celów projektowych geodeta nie prowadzi prac związanych z aktualizacją granic działki. Zmiana przebiegu granic prowadzona jest w oparciu o inne zlecenie i postępowanie geodezyjne – rozgraniczenie lub okazanie granic na gruncie.

Zlecając geodecie wykonanie mapy, musimy go poinformować, do czego będzie nam ona potrzebna. Tylko wtedy geodeta przygotuje odpowiedni rodzaj mapy.